BAR MY12/13 SHIV TT LEFT PAD HOLDER 1PCSBAR MY12/13 SHIV TT LEFT PAD HOLDER 1PCS

TECHNICAL SPECIFICATIONS