BBR E13 MY15 FATBOY BOTTOM BRACKET (OG-1039-001)BBR E13 MY15 FATBOY BOTTOM BRACKET (OG-1039-001)

TECHNICAL SPECIFICATIONS