BBR MY15 FATBOY 20/24 BOTTOM BRACKET (VP-BC63)BBR MY15 FATBOY 20/24 BOTTOM BRACKET (VP-BC63)

TECHNICAL SPECIFICATIONS