BBR SRAM MY15 PF30 BOTTOM BRACKET (00.6418.005.000)BBR SRAM MY15 PF30 BOTTOM BRACKET (00.6418.005.000)

TECHNICAL SPECIFICATIONS