FHB JOYTECH MY12/13 FREEHUB BODY 7 SPEEDFHB JOYTECH MY12/13 FREEHUB BODY 7 SPEED

TECHNICAL SPECIFICATIONS