FHB JOYTECH MY14 FREEHUB, SPLD0908 (092364)FHB JOYTECH MY14 FREEHUB, SPLD0908 (092364)

TECHNICAL SPECIFICATIONS