MSC MY13-15 TURBO S (FRAME INSERT BOTTOM) STATIC SHIMMSC MY13-15 TURBO S (FRAME INSERT BOTTOM) STATIC SHIM

TECHNICAL SPECIFICATIONS