SUB: MY12 FOX SJ/SAFIRE IV CARTRIDGE (810-00-110-KIT)SUB: MY12 FOX SJ/SAFIRE IV CARTRIDGE (810-00-110-KIT)

TECHNICAL SPECIFICATIONS